Privacy verklaring Bomen en Mensen

U kunt hier de privacy verklaring downloaden

Bomen en Mensen buitenactiviteiten Bomen en Mensen buitenactiviteiten, gevestigd aan 1e Colonjes 8 6562 DL Groesbeek, is verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
https://www.bomenenmensen.nl/ 1e Colonjes 8 6562 DL Groesbeek 024 3778885
Lieke Vullings is de Functionaris Gegevensbescherming van Bomen en Mensen buitenactiviteiten Hij/zij is te bereiken via info@bomenenmensen.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bomen en Mensen buitenactiviteiten verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook
gebruiken we geen social media plugins.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Bomen en Mensen buitenactiviteiten verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van
ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten
van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij
zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bomenenmensen.nl, dan
verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

Bomen en Mensen buitenactiviteiten neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen
hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een
medewerker van Bomen en Mensen buitenactiviteiten) tussen zit. Bomen en Mensen buitenactiviteiten gebruikt WordPress.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bomen en Mensen buitenactiviteiten bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden
verzameld.
Emailadressen en telefoon gegevens worden in een versleuteld bestand bewaard.
Delen van persoonsgegevens met derden.
Bomen en Mensen buitenactiviteiten verstrekt uitsluitend informatie aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (zoals de boekhouding en de belastingdienst).

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Bomen en Mensen buitenactiviteiten en heb je het
recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een
computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging
van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar
info@bomenenmensen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek
mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Bomen en
Mensen buitenactiviteiten wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bomen en Mensen buitenactiviteiten neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde
toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er
aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@bomenenmensen.nl
Comments are closed.

MENU